Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling eller som vi vanligtvis kallar det, FNI, är detsamma som att källsortera på hemmaplan. Du har som boende tillgång till återvinning antingen i eller alldeles i närheten av själva fastigheten.

För villahushåll innebär det att återvinningen ”flyttar in” på den egna tomten och för boende i lägenhet källsorterar du i källaren eller kanske i en miljöbod på innegården. För villaägare är det kommunen som fattar beslut om hantering av avfallet och om möjlighet till att källsortera förpackningar och tidningar ska erbjudas. Om kommunen har egen drift så är det mest vanligt att kommunen själva kör förpackningsavfallet, annars upphandlar de en avfallsentreprenör. Anlitas en avfallsentreprenör för förpackningar och tidningar som har ett samarbete med oss på FTI, garanterar vi att materialet som samlas in återvinns på samma sätt som om det hade lämnats på en återvinningsstation.

Varför är fastighetsnära insamling bra för kommunen?

  • Genom att införa FNI ökar kommunens bidrag till miljönyttan
  • Ett införande av FNI ger kommunen rätt förutsättningar att möta sin renhållningsskyldighet och återvinningsmålen. Producentansvaret gäller men kommunen har en skyldighet i återvinningsprocessen
  • Kommunen får gott anseende om man lyckas visa upp miljöinitiativ såsom FNI

Varför är fastighetsnära insamling bra för medborgaren?

  • FNI är en service som förenklar för hushållen att återvinna. Undersökningar visar att man blir bättre på att återvinna ju närmre man har till återvinningen.
  • Undersökningar av bland annat Sifo visar att invånarna vill bidra till ökad miljönytta

Varför är fastighetsnära insamling bra för miljön?

  • Sverige är bra på källsortering men trots det kan en stor del av det som hushållen slänger återvinnas. Studier visar att FNI ökar miljönyttan, även vid låg anslutning.
  • FNI bidrar till att Sverige kan nå EUs återvinningsmål. Ett samarbete mellan kommunerna och producenterna gagnar båda parter och underlättar för Sverige att nå återvinningsmålen 2020.
  • Förpackningsavfall som samlas in i det fastighetsnära systemet skickas till återvinning. Återvinning är det tredje steget i Eus avfallshierarki: i första hand ska avfall minimeras, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand återvinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras eller förbrännas. Återvinning är det mest energieffektiva sättet att hantera insamlat material

Läs mer om fastighetsnära insamling på vår kampanjsajt FNI.nu